วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รวมแผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ม.1
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.4-6
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.2
รวมแผนการจัดการเรียนรู้ ป.2 ทุกกลุ่มสาระ
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.3
แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ป.4
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5
แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ป.4
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5
แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ป.5
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ bingo ป.5
แผนการจัดการเรียนรู้่การงานอาชีพ ฯ ม.3
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ป.1
แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึึกษา ศาสนาฯ ป.1
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ป.1
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.1
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1
แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ม.3
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.5
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.1-3
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.2

แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ ม.5
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ Gogolove ป.5
แผนการจัดการเรียนรู้ Gogolove ป.4
แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.1-3

แบบทดสอบ ข้อสอบ

รวมแบบทดสอบท้ายบท ป.1-6
ติวข้อสอบ O-net วิชาชีววิทยา ละเอียดเข้าใจง่าย มี 6 ตอน
ติวข้อสอบ onet , A-net กับอาจารย์มหาวิทยาลัยดัง ระัดับ ม.6
ข้อสอบGAT PAT ครั้งที่1แลอองค์ประกอบแอดปี53
ข้อสอบ Onet 51 (ป.6,ม3,ม6)
แบบทดสอบสำหรับเตรียม nt ป.3 ชุดที่ 2
คู่มือครู-เฉลย คณิตศาสตร์ มัธยม
ชีวะจุฬา
แบบบทดสอบประเมินผลตลอดปีการศึกษา ม. 1 ทุกกลุ่มสาร
รวมแบบทดสอบ ป.6 ทุกกลุ่มสาระ
คู่มือเตรียมสอบเข้า เตรียมทหาร, ช่างฝีมือทหาร และ พลตำรวจ พร้อมข้อสอบ
แบบทดสอบสำหรับเตรียม nt ป.3 ชุดที่ 1
คลังข้อสอบ ม.1-3 อังกฤษ, วิทยาฯ O-net48, คณิตศาสตร์ตอนต้น
รวมแบบทดสอบ ป.5 ทุกกลุ่มสาระ
แบบทดสอบคณตศาสตร์ ม.1-3
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ม.1-3
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับช่วงชั้น ช่วงชั้นที่ 2
แบบทดสอบชั้น ป.3 แยกหน่วยการเรียนรู้
แบบทดสอบชั้น ป.1 แยกหน่วยการเรียนรู้
แบบทดสอบชั้น ป.5 แยกหน่วยการเรียนรู้
แบบทดสอบ ชั้น ป.1 ทุกกลุ่มสาระ
ข้อสอบสำหรับติว ป.2 ชุดที่ 2(สอบ LAS) พร้อมเฉลย
ข้อสอบครูปี49
เตรียมสอบบรรจุข้าราชการครู + ข้อสอบ 3000 ข้อ
คลังข้อสอบ ป.1-6 มีข้อสอบ NT สำหรับครูและนักเรียน
ข้อสอบสำหรับติว ป.2 ชุดที่ 1 (สอบ LAS)
แบบทดสอบชั้น ป.4 แยกหน่วยการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระ)
รวมข้อสอบ เอ็นที ช่วงชั้นที่ 3
แบบบทดสอบประเมินผลตลอดปีการศึกษา ม. 3 ทุกกลุ่มสาระ
ข้อสอบ Onet 50 + เฉลยถูกต้อง 100% ระดับ ม.3
แบบทดสอบสำหรับเตรียม nt ป.3 ชุดที่ 3
ข้อสอบ ONET ปี 48
แบบทดสอบชั้น ป.6 แยกหน่วยการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระ)
แบบทดสอบชั้น ป.2 แยกหน่วยการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระ)
ข้อสอบOnet 50+เฉลยถูกต้อง 100%
ข้อสอบวัดมาตราฐานการเรียนรู้ ระดับ ป4 - ป6
รวมข้อสอบ เอ็นที ช่วงชั้นที่ 1
ข้อสอบ Onet 49 + เฉลยถูกต้อง 100%
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับช่วงชั้น ช่วงชั้นที่ 3 (มี 5 สาระ)
รวมข้อสอบ เอ็นที ช่วงชั้นที่ 2
แบบทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แยกตามสาระ
แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพ ฯ ป.1-ป.6
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
ข้อสอบสำหรับติว ป.5 ชุดที่ 2(สอบ LAS) พร้อมเฉลย
ข้อสอบสำหรับติว ป.5 ชุดที่ 1 (สอบ LAS)
ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2550
รวมข้อสอบ เอ็นที ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2

วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3
วิจัยคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
ตัวอย่างวิจัยหน้าเดียว 50 เรื่อง
วิจัยคณิตศาสตร์ ป.4-6
วิจัยพลศึกษา ม.1-3
เจตคติและความสนใจองนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
รวมวิจัยร่วม 100 เรื่อง (ไฟล์เวิร์ด)
วิจัยคณิตศาสตร์ แบบเต็มรูป 5 บท ม.1-3
วิจัย 5 บท วิชาสังคมฯ (ไฟล์เวิร์ด)
วิัจัยในชั้นเรียน สาระการงานอาชีพฯ ชั้นม.1-3
วิจัยสุขศึกษา ม.1-ม.3
วิจัยศิลปะ ม.1-3
วิจัยอังกฤษ 5 บทมีแบบฝึกและรายงานวิจัยครบถ้วน ช่วงชั้นที่ 3
รวมวิจัยภาษาไทย แบบเต็มรูปแบบ ช่วงชั้นที่ 3
วิจัย 5 บท วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-3
วิจัยพลศึกษา 11 เรื่อง

สื่อการสอน,สื่อ CAI

หนังสือมานีมานะ ป.1-6
เพลงสำหรับกล่อมเด็กให้นอนฝันหวาน sweet dream ชุดที่ 1
VDO การ์ตูน พุทธประวัติ
ใบงานภาษาไทย ป.1
ใบงานภาษาไทย ป.3
การ์ตูนนิทานหรรษา ชุดที่ 8
เพลงสอนพยัญชนะ และตัวเลข
นิทานหรรษา ชุดที่ 7
นิทานกล่อมเด็ก
สื่อการสอนเด็ก ฝึกดูนาฬิกา
นิทานการ์ตูนหรรษาชุดที่ 5
ฝึกทักษะคุณหนู สำหรับเล่นกับ PC
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.3
การ์ตูนหรรษา ชุดที่ 6
นิทานการ์ตูนหรรษา ชุดที่ 4
เพลงสำหรับทารก เด็กเล็ก (จัดให้อีกชุด)
เพลง baby Genious
ฝึกลูกหลานพิมพ์ให้ถูกวิธี
ใบงาน สาระการงานอาชีพ ฯ ชั้น ป.4
ใบงานคณิตศาสตร์ ป.1 ตลอดปี
สื่อการสอนคอมพิวเตอร์
แบบฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ อนุบาล-ป.6
หนังสือภาษาไทย มานี มานะ ป.5-ป.6
cai การเรียนคณิตตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2
ใบงานภาษาไทย ป.4
ซีดีรวมการ์ตูนสำหรับเด็ก 14 เรื่อง
คู่มือครู-เฉลย คณิตศาสตร์ มัธยม
Ebook ส่งเสริมการอ่าน มีทั้งหมด 10 เล่ม
ใบงานภาษาอังกฤษ ป.4
โปรแกรมฝึกพิมพ์ ไว้สอนนักเรียนหัดคอม
นิทานการ์ตูนหรรษา ชุดที่ 3
บทเรียนสื่อคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
คาราโอเกะสำหรับเด็กฝึกพัฒนาการ 14 เพลง
การ์ตูนชวนท่องสูตรคูณ มี 12 เพลง
cd ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ใช้สำหรับสอน
นิทานส่งเสริม EQ สำหรับเด็ก
การ์ตูนหรรษาให้แง่คิดดี ๆ ชุดที่ 2 มี 6 เรื่อง
Cai ก้านกล้วยช่วยสอนภาษาไทย
cd ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ ใช้สำหรับสอน
คำใหม่ในบทเรียน (ภาษาไทย ภาษาพาที ป.1-6)
ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 ดูรายละเอียดตามหน่วย
เพลงภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4
สูตรการเล่นรูบิก (อธิบายแบบปฏิบัิติจริง)
เพลงคลาสสิคส่งเสริมสติปัญญาเด็ก Classic Fm Mozart For Babies
เกมส์ระบายสี สำหรับเด็ก 10 เกมส์
เทคนิคการหมุนรูบิค (Rubik) ให้ครบ 6 ด้าน
บทสวดสรภัญญะ
สื่อสุขศึกษา ม1
การ์ตูนนิทานหรรษา ส่งเสริมพัฒนาการสมอง
สื่อสำหรับให้เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Favorite Places
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
นิทานประกอบดนตรี สำหรับให้เด็กฟังก่อนนอน ช่วยพัฒนาสมองครับ
ใบงานคณิตศาสตร์ ป.4 ทุกหน่วย
รวมใบงานวิทยาศาสตร์ ม.3 ตลอดปี
ใบงานคณิตศาสตร์ ป.3 ตลอดปีครับ

คู่มือเตรียมสอบ

ข้อสอบสภาวิศวกร
แนวข้อสอบ เทคนิค พร้อมเฉลย
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
ข้อสอบ gat-pat 7 วิชา
โปรแกรมทำข้อสอบบรรจุแข่งขัน ทุกกลุ่มสาระ
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 3000 ข้อ
รบกวนขอข้อสอบตำรวจสายอำนวยการหน่อยครับ อก.2
ข้อสอบ ก.พ.ภาคขนักวิชากคอมพิวเตอร์
ข้อสอบความรู้ทั่วไป 99 ข้อ พร้อมเฉลย
ข้อสอบแข่งขัน เกี่ยวกับงานสารบรรณ พร้อมเฉลย
คู่มือเตรียมสอบเข้าเตรียมทหาร
สรุปเตรียมสอบประมวลผลความรู้ ป.โท รัฐศาสตร์ รามคำแหง
ข้อสอบ ก.พ.ภาคข แผนและนโยบาย

การทำวิทยานิพนธ์ วิทยฐานะ

วิจัยเต็มรูปด้านการสอน (20 เรื่อง) มีรายชื่อด้านใน
วิจัยเต็มรูปด้านบริหารการศึกษา (19 เรื่อง) มีรายชื่อด้านใน
ตัวอย่างผลงานวิชาการ วิชางานช่าง
ตัวอย่างผลงานวิชาการ วิชาเกษตร
ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ วิชา คอมพิวเตอร์
ตัวอย่างวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะไว้เป็นวิทยาธานครับ
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ บริหารการศึกษา 4 เรื่อง
คู่มือการทำนวัตกรรม
ตัวอย่างวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ชุดที่ 2
สอบถามเกี่ยวกับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนและผู้บริหาร วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โครงงาน,โครงการ

โครงงานภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-3
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-6
ไอสไตน์คุยกับพระพุทธเจ้า หนังสือดี ๆ ที่ควรอ่าน
ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย ป.6
โครงงานภาษาอังกฤษ ป.1 (มีแบบฝึก รายงานครบถ้วน)
การประเมินโครงการ 5 โครงการ
วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตศึกษาศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการ 5 บท 10 เรื่อง
แบบประเมินผลต่าง ๆ
ประวัติศาสตร์จังหวัดทั่วประเทศไทย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
Math E-Book (คณิตศาสตร์ ม.ปลาย), Math E-Book ฉบับเข้มข้น
ตัวอย่างการประเมินโครงการ 40 เรื่อง