วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รวมแผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ม.1
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.4-6
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.2
รวมแผนการจัดการเรียนรู้ ป.2 ทุกกลุ่มสาระ
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.3
แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ป.4
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5
แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ป.4
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5
แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ป.5
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ bingo ป.5
แผนการจัดการเรียนรู้่การงานอาชีพ ฯ ม.3
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ป.1
แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึึกษา ศาสนาฯ ป.1
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ป.1
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.1
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1
แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ม.3
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.5
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.1-3
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.2

แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ ม.5
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ Gogolove ป.5
แผนการจัดการเรียนรู้ Gogolove ป.4
แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ม.2
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.1-3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น